fbpx

แบรนด์ออนไลน์ต้องรู้! ใช้คำโฆษณาไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

อัพเดทข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคตามประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ตามแนวทางการใช้ข้อความโฆษณาและการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริง พ.ศ. 2565

ประกาศแนวทางการใช้ข้อความโฆษณาและการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริง พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุษาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. 2565

โดยให้ความสำคัญกับข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ทำการลงโฆษณา ที่ต้องการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งมีแนวทางแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้คำโฆษณาที่อ่านหรือฟังแล้ว ทำให้เข้าใจถึงสรรพคุณ คุณสมบัติ หรือคุณภาพที่เกินจริงโดยไม่มีหนังสือหรือเอกสารรับรอง หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ รวมถึงคำโฆษณาที่เข้าข่ายไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ซึ่งได้กำหนดแนวทางการใช้ข้อความโฆษณาไว้ ดังข้อมูลด้านล่างนี้

 1. ข้อความโฆษณา ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อโฆษณาใดก็ตาม จำเป็นต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น ฟัง หรืออ่านได้ชัดเจนตามประเภทของสื่อโฆษณา ไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และหากข้อความโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศ ก็ต้องมีคำแปลภาษาไทยกำกับข้อความที่เป็นสาระสำคัญด้วยทุกครั้ง
 2. ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ต้องคำนึงถึงความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น หากมีการโฆษณาให้ “ใช้บริการฟรี” ก็ต้องแจกแจงเงื่อนไขหรือวิธีการที่จะได้รับบริการนั้น ๆ ฟรีอย่างชัดเจนและครบถ้วน
 3. โฆษณาที่แสดงปริมาณ ปริมาตร ขนาด จำนวน ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องโฆษณาให้ตรงกับสินค้าหรือบริการที่ขายจริง ๆ
 4. กรณีที่โฆษณา มีการอ้างอิงผลการทดสอบหรือผลการทดลองภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขเฉพาะ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สภาพพื้นที่ จะต้องมีข้อมูลระบุไว้ในโฆษณาด้วยตัวอักษรให้เห็นและอ่านได้ชัดเจน ว่าเป็นผลการทดสอบหรือผลการทดลองของสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรไหน และเมื่อมีการเรียกไปพิสูจน์ ผู้ประกอบการหรือผู้ทำการลงโฆษณา ต้องมีข้อมูลหลักฐานแสดงยืนยันได้ทันที
 5. ผู้ประกอบการหรือผู้ทำการลงโฆษณา ไม่ควรใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด หรือข้อความที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทำการโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายในลักษณะทำนองเดียวกันที่ทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ
 6. ผู้ประกอบการหรือผู้ทำการลงโฆษณา ไม่ควรใช้ข้อความโฆษณาที่อาศัยความเชื่อส่วนบุคคลหรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายในลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นสิ่งเชิญชวนหรือชักจูงใจให้ผู้บริโภคที่กำลังมีความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งทางใจซื้อสินค้าหรือรับบริการ
 7. ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ทำการโฆษณาต้องระบุตัวผู้รับประกัน ระยะเวลาการรับประกัน ลักษณะ ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขของการปฏิบัติตามสัญญาของการรับประกันให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน เพื่อแสดงถึงเจตนาความรับผิดชอบ และไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการ
 8. ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง เปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าหรือบริการของตนกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน หรือข้อความอ้างอิงข้อเท็จจริงจากรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดในการโฆษณา ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ทำการโฆษณาต้องมีหน้าที่พิสูจน์เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันได้ในขณะที่โฆษณา

ภาพประกอบบล็อก คำโฆษณาที่ไม่เป้นธรรมกับผู้บริโภค

[Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash ]

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

 • ข้อความที่มีลักษณะเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษ ส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างอาจไม่ตรงกับรุ่นที่จัดโปรโมชัน
  • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
 • ข้อความที่อาศัยความเชื่อส่วนบุคคลชักจูงใจผู้บริโภค

  • เมื่อใช้แล้ว จะเห็นผลทันที, เห็นผลภายใน 7 วัน
  • รับทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมา
  • รับแก้เคราะห์ แก้กรรม
  • เสริมบารมี เพิ่มยอดขาย เพิ่มเสน่ห์
  • ใครเห็นใครรัก
  • นั่งสมาธิดูอดีตชาติ
  • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
 • ข้อความที่มีลักษณะเป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการ

  • ปลอดภัย หายห่วง
  • SAFE VALVE แบตระเบิด จ่ายทันที! 200,000
  • ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน
  • ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน
  • รับประกันความพึงพอใจ
  • หากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
  • ใช้ข้อความรับประกันสินค้าโดยไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน
  • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
 • ข้อความที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง

  • ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด สุดยอด ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย
  • ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว รายเดียว รายแรก เจ้าแรก แห่งเดียว ครั้งแรก มีเพียงที่เดียวในประเทศ
  • ยอดขายอันดับ 1, ยอดขายอันดับต้น ๆ จากประเทศ….
  • ดีกว่า มากกว่า
  • มีเพียงแค่ 2 แห่งในประเทศ
  • เห็นผล 100%
  • ข้อความที่อ้างอิงผลการทดสอบ ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือที่ได้รับการรับรองจาก….
  • ผ่านมาตรฐานจากสถาบันการทดสอบจากต่างประเทศ
  • ได้รับรางวัล…
  • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับให้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และหากผู้ประกอบธุรกิจท่านใดไม่ปฏิบัติตามประกาศ อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ดูข้อมูลเพิ่มบทลงโทษเพิ่มเติม)

แหล่งข้อมูล

สวัสดีค่ะ LnwX Blog ขออนุญาตเก็บ Cookie ของคุณนะคะ Cookie ที่เราเก็บมีไว้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบทความต่าง ๆ ในบล็อกของเรา เพื่อให้เป็นบล็อกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น รวมถึงเราจะมีการใช้เพื่อทำการตลาดในการนำเสนอเนื้อหาที่คุณน่าจะสนใจให้กับคุณ หากคุณอยากให้เรานำเสนอข้อมูลที่ถูกใจคุณ รบกวนกด "ยินยอม" ให้เราได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะ ทาง LnwX Blog ต้องขอบคุณที่คุณอนุญาตให้เราเก็บ Cookie ด้วยค่ะ แต่หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ ตั้งค่า นะคะ และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ค่ะ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็นค่ะ

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • GoogleAnalytics

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Facebook Pixel

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเพื่อการโฆษณา หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาโฆษณาของเราได้

Save